เกี่ยวกับเรา

วีดีโอแนะนำประวัติความเป็นมา และข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (16 นาที)

โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์ นิมิตใหม่เพื่อชีวิต เปิดมาแล้ว 3 ปี จดทะเบียนภายใต้ มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยแม่ลาวัลย์ นิมิตกิตตคุณ จุดเริ่มต้นมาจากบ้านพักเด็กเล็กๆ กว่า 30 ปีก่อน มีเด็กในการดูแล 5 คน เติบโตจนเป็น "สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา" และจดทะเบียนเป็นโรงเรียนสงเคราะห์เอกชนในปัจจุบัน

เด็กในการดูแล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึง ม.2 จำนวนทั้งสิ้น 443 คน มีครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 35 คน
เด็กที่โตกว่า ม.1 ปัจจุบันศึกษาต่อนอกพื้นที่จนถึงระดับมหาวิทยาลัย 

สถานะของเด็ก
1. กำพร้า (บิดา มารดา เสียชีวิต)
2. ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้ปกครองดูแล
3. ครอบครัวมีบุตรมากยากจน (ผู้ปกครองมีบุตร 5 คนขึ้นไปและไม่สามารถดูแลบุตรได้)
4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ทราบแหล่งที่มา (บุคคลไร้รากเหง้า)
5. เด็กที่อยู่นอกพื้นที่เขตบริการด้านการศึกษา

งานหลักของมูลนิธิ คือการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน ได้รับความรัก และได้เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต อยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

วัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการของมูลนิธิ
1. เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำงานด้านสาธารณประโยชน์
2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของโรงเรียนด้านที่พักอาศัย การฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมวัฒนธรรม
3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มเด็กผู้หญิงด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางร่ายกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยให้บริการขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อให้บริการและช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
6. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท

Visitors: 176,822