รับสมัครครู

อัตราค่าจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย  
 2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่เป็นผู้ทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
 4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
 5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (มีใบอนุญาตประกอบวิชชาชีพครูจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 

หลักฐานประกอบการสมัคร (หากผ่านการคัดเลือกรอบแรก)

 1. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับและ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง 1 ฉบับ

การยื่นใบสมัคร   

          ในขั้นแรก ให้กรอกข้อมูลใน Google Form ต่อไปนี้ พร้อมอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร (สามารถใช้กล้องมือถือถ่ายได้)
ส่งออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/V5cwDtBmdNtun1FH8


ติดต่อสอบถาม
 
คุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ (ผู้จัดการ) โทร 081-288-4285

Visitors: 180,256