รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนตามรายละเอียดดังนี้

อายุ : ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
ชั้น : อนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หลักสูตรที่เปิดสอน : หลักสูตรแกนกลาง 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
วันและเวลารับสมัคร : เปิดรับสมัครทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี  
ค่าใช้จ่าย : พักนอนและเรียนฟรีไม่เสียค่าเทอม


เด็กที่สมัครต้องอยู่ในเงื่อนไข 1 ใน 5 สถานะต่อไปนี้
1. พ่อหรือแม่ เสียชีวต
2. พ่อ-แม่ หย่าร้าง
3. พ่อหรือแม่ ติดคุก
4. ครอบครัว มีบุตรมากกว่า 5 คน และมีฐานะยากจนไม่สามารถดูแลบุตรได้
5. เด็กถูกทิ้งในที่สาธารณะ ไม่ทราบที่มา

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสมัคร (ดาวโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)
2. เอกสารรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 ชุด (ดาวโหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)
3. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด  (พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน (ถ้ามี) 
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 2 ชุด
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน 2 ชุด  ( พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง )
7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง)
8. ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7 ฉบับจริง)  ถ้ามี  จำนวน 1 ชุด
9. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 2 ชุด (ปพ.1 , ปพ.6)
10. รูปถ่ายนักเรียน (สี) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ สกุลของนักเรียนด้านหลังรูป)

ส่งเอกสารมาที่  
โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์ นิมิตใหม่เพื่อชีวิต
300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

* กรุณาเขียนระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่ต้องการให้ทางโรงเรียนติดต่อกลับให้ชัดเจน

Visitors: 180,255