รับสมัครนักเรียน

 โรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6

เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรแกนกลาง 2551  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

วันและเวลารับสมัคร 

เปิดรับสมัครทุกวันทำการ ตั้งแต่บัดนี้  - จนถึงวันที่ 30  เมษายน  2564

 


หลักฐานการรับสมัคร

- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด  ( พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง )

- ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม ( ปพ.7 ฉบับจริง )  ถ้ามี  จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด ( พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง )

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง  จำนวน 2 ชุด  ( พร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง )

- สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 2 ชุด (ปพ.1 , ปพ.6)

- รูปถ่ายนักเรียน (สี) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อ - สกุลนักเรียนด้านหลังรูป )

- หนังสือรับรองผู้ใหญ่บ้าน  จำนวน  1 ชุด

**ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมหนังสือรับรองผู้ใหญ่บ้าน ตามลิงค์ด้านล่างนี้**

Visitors: 99,302