ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ : 300 หมู่ที่ 5  บ้านป่าแงะ ตำบลแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 ประเทศไทย

[Click here for map]

ติดต่อ : คุณลาวัลย์  นิมิตกิตติคุณ ( แม่ลาวัลย์ )
ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต
เบอร์โทรศัพท์ : +668 -1288 -4285      
อีเมลล์ : LawanNewVision@gmail.com

สำนักงานใหญ่ทำหน้าที่ควบคุม กำกับ และติดตามดูแล รวมทั้งบริหารงานของมูลนิธิโดยมีวัตถุประสงค์ 6 ประการ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุกกิจกรรมกรรมของมูลนิธิการประสานงานการตรวจสอบการรายงานและการวางแผนที่จะขยายไปสู่เครือข่ายอื่นๆ

วัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการ


1. เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำงานด้านสาธารณประโยชน์

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของโรงเรียนด้านที่พักอาศัย การฝึกอบรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมวัฒนธรรม

3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอาชีพสำหรับกลุ่มเด็กผู้หญิงด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

4. เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งทางร่ายกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยให้บริการขั้นพื้นฐานและสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. เพื่อให้บริการและช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

6. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชนบท

Visitors: 99,303