โครงการอุปการะเด็กรายบุคคล

 

โครงการอุปการะเด็กรายบุคคล เป็นโครงการที่จับคู่ "ผู้อุปการะ" กับ "เด็ก" ในสถานสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กในสถานสงเคราะห์ และเพื่อเด็กในสถานสงเคราะห์ได้รับการช่วยเหลือ

ผู้อุปการะแจ้งความจำนงที่จะอุปการะเด็กในสถานสงเคราะห์ฯ ทางสถานสงเคราะห์จะเลือกและแจ้งชื่อเด็กที่ท่านอุปการะ ท่านจะได้รับประวัติเด็กที่ท่านอุปการะ ได้รับจดหมายจากเด็ก และผลการเรียนรายเทอม

การอุปการะนั้น เงินบริจาคในโครงการจะนำไปเป็น ช่วยจ่ายค่าอาหารเด็กของสถานสงเคราะห์  และของใช้ส่วนตัวรายเดือนของเด็กคนนั้น

งบประมาณที่ตั้งไว้ต่อเด็ก 1 คนอยู่ที่ 6,500 บาท/คน/ปี
หรือ ประมาณ 542 บาท/คน/เดือน  

ผู้อุปการะสามารถช่วยเหลือเด็กได้หลายคน ขณะที่เด็กหนึ่งคนจะมีผู้อุปการะเพียงคนเดียว

 

เงื่อนไขพิเศษที่ท่านต้องการอุปการะเพิ่มเติมดังนี้

 1.ค่ารักษาพยาบาลเด็กที่ไม่มีสัญชาติ  (อุปการะตามความประสงค์ของท่าน)

  2.ของขวัญวันเกิดเด็ก (อุปการะจ่ายตามความประสงค์ของท่าน)

  3.เสื้อผ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงเปิดเทอม (อุปการะตามความประสงค์ของท่าน)

  4.กิจกรรมพัฒนาเด็ก (อุปการะตามความประสงค์ของท่าน) ได้แก่ ค่ายอบรมเยาวชน กีฬาสี กิจกรรมวันเด็ก วันพ่อ วันแม่ เทศกาลต่างๆ

***ท่านจะอุปการะกี่เงื่อนไขก็ได้

 


สิ่งที่ผู้อุปการะจะได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ท่านอุปการะ ภาพกิจกรรมที่เด็กทำ หนังสือขอบคุณ  ผลการเรียน(ปีละ1ครั้ง) และจดหมายจากเด็กๆ(ทุกๆ3เดือน)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ 087-542-8021 คุณรสสุคนธ์ ทิพย์วงค์ ผู้ประสานงาน

 

การสมัครเป็นผู้อุปการะเด็ก
สามารถโอนเงินได้ 2 ช่องทางคือ โอนผ่านธนาคาร หรือตัดบัตรเครดิดออนไลน์

ช่องทางที่ 1
โอนเข้าบัญชีของมูลนิธิ

ชื่อบัญชี มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา แม่ขะจาน เชียงราย

เลขบัญชี 598-022-0866

แล้วส่งหลักฐานการโอนไปที่อีเมล rossukonthipwong@gmail.com

 

ช่องทางที่ 2
ตัดบัตรเครดิดออนไลน์ (ขออนุญาตบวกค่าธรรมเนียมการโอนของ PayPal)

สมัครตัดบัตรเครดิด อัตโนมัติ
ตัวเลือกนี้ คือการสมัครให้ระบบตัดบัตรเครดิดของท่านโดยอัตโนมัติทุกปี หรือทุกเดือน
หากต้องการยกเลิก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์  คุณลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ อีเมล lawannewvision@gmail.com หรือโทร 081-288-4285
ทุกปี ทุกเดือน
Number of children (Auto Yearly)
Number of children (Auto Monthly)

  

 

ตัดบัตรเครดิต ครั้งนี้ ครั้งเดียว
รายปี  
Number of children (once)
 

 

 

 

รายชื่อผู้อุปการะปี  2557

ต่อไปนี้คือรายนามผู้ที่ได้ร่วม โครงการ และบริจาคเงินรายเดือน/รายปี สนับสนุนเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์ ทางสถานสงเคราะห์ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์

              1.  คุณณัฐชยา รื่นพล (น้องมัทธิว)
              2.  คุณดลิน  โสภณพนิชยังพิชิต(น้องดาว)
              3.  คุณดาราพร นิสยันต์(น้องกานต์)
              4.  คุณกวิน  สงวนชาติ(น้องเหน่ง)
              5.  คุณวิภาดา  พฤกษ์ประเสริฐ (น้องสิมา,น้องตี๋ใหญ่)
              6.  คุณพจนา  พะเนียงเวทย์(น้องเดือน)
              7.  คุณ
Esther Stoltzfu(น้องใจดี)
                  8.  คุณอิสรีย์ ดำรงค์สุนทรธัย(น้องเอ)
                  9.  คุณพิมพา  วิรัตน์ (น้องเชอร์รี่,น้องอาณัติ)
                 10. คุณอาภาธร   ปียวรรณ (น้องตี๋น้อย)

                 11. คุณDonice  Schrock (น้องจอห์น)

                 12. คุณอุมาพร  วิวัฒน์เรืองเดช(น้องชีวิต)

                 13. คุณตวงพร  นาคสมภพ(น้องหนึ่ง)

                 14.คุณStephen Patches(น้องต้น)

                 15. คุณปภาวี วิชชุปรีชา(น้องบาส)
             16.คุณภูมิภวิษย์ พงษ์รัตนนิธิศและคุณฉัตรชัย กลิ่นรอด(น้องมีนา)

             17.คุณRebecca Johnson(น้องนารี)

             18.คุณDonald Fox(น้องสุชาติ)

             19.คุณLorne  Hershberger(น้องดิน,น้องนนท์,น้องวิชัย,น้องเฟริน,น้องหญิง)       
             20.คุณวิชญสุดา  เหมะกุล(น้องอาโป่,น้องอาโอ๊ะ)

รายชื่อผู้อุปการะปี  2556

ต่อไปนี้คือรายนามผู้ที่ได้ร่วมโครงการ และบริจาคเงินรายเดือน/รายปี สนับสนุนเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์ ทางสถานสงเคราะห์ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์

 1. คุณพจนา พะเนียงเวทย์
 2. คุณณิชา รังสิมานน
 3. คุณปรารถนา แพทย์สมาน
 4. คุณวีรยา แสงอาทิตย์
 5. คุณพจนี พะเนียงเวทย์
 6. คุณอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์
 7. คุณดลิน โสภณพนิช ยังพิชิต
 8. คุณบุญเลิศ ใจมั่น
 9. คุณกนกพร จารุกุลวนิช
 10. คุณพิมพ์กมล ศรีสวัสดิ์
 11. คุณจุฑามาศ วงศ์ร้อย
 12. คุณสมาหาญ ทยานยง
 13. คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล
 14. คุณจตุพล สิทธิชัย
 15. คุณศิโรตม์ วิชยาภัย
 16. คุณสุวรรณี กนกวิรัตน์
 17. คุณกนกพร จารุกุลวนิช
 18. คุณกัญญ์สอนี ธนะสุกาญจน์
 19. คุณทัสพร จันทรี
 20. คุณดวงมาลย์ ชาญเมธี
 21. คุณอุดม โลหชิตรานนท์
 22. คุณวรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว
 23. บริษัท Lucky Music
 24. คุณ Papavee Vitchupreecha
 25. Phattrapha Hongkumdee 
 26. Daraporn Nisyant
 27. คุณตวงพร  นาคสมภพ
 28. คุณอาภาธร ปียวรรณ
 29. คุณกวิน สงวนชาติ
 30. คุณพิริยา  พานิชสมบัติ
 31. คุณเพ็ญฤดี พุทธปราโมทย์
 32. คุณวิภาดา  พฤกษ์ประเสริฐ
 33. คุณ Surapong Lertrattanapanich
 34. คุณอัจฉรีย์  ลิมปมนต์
 35. คุณวาสินี  สุทธิธาทิพย์
 36. คุณปัทมา  ตั้งพิรุฬห์ธรรม
 37. คุณวรวุฒิ   ตั้งพิรุฬห์ธรรม
 38. คุณวรวิทย์   ตั้งพิรุฬห์ธรรม
 39. คุณธารา   ตั้งพิรุฬห์ธรรม  
 40. คุณพิระดา  สอนประเสริฐ
 41. คุณวิชญสุดา  เหมะกุล
 42. คุณแก้วอรทัย  คาคุซากิ
 43. คุณมณีนุช  รอดไท
 44. คุณจารุณี  นันทวโนทยาน
 45. คุณอุมาพร  วิวัฒน์เรืองเดช
 46. คุณ Jiraporn Ovard
 47. คุณเชาวนา ครูซ
 48. คุณณรงค์พล จันทร์แฉล้ม
 49. คุณณัฎฐ์ปุณณภา  นันทพัทธ์นพิน

 

 
#1 โดย: พละศักดิ์ ยสธิพานา [IP: 125.25.74.xxx]
เมื่อ: 2015-12-01 09:46:44
ขอเป็นกำลังให้ทุกท่านที่ต้องการสร้างแผ่นดินของพระเจ้าครับ...
#2 โดย: นุ้ย [IP: 223.24.88.xxx]
เมื่อ: 2016-11-04 14:47:23
น้องอยากจะมอบเดกแรกเกิดไห้ค่ะน้องไม่มีปันยาเลี้ยงเขาค่ะ.พร้อมโอนและเดดขาดกะเดกค่ะ
#3 โดย: Saiyon [IP: 171.100.79.xxx]
เมื่อ: 2017-02-01 19:14:04
อยากมีลูกชายคะ พร้อมเลี้ยงดูเป็นอย่างดีคะ อายุ 43 ไม่มีลูกคะ เรามีพร้อมทุกอย่าง ขาดแต่ลูก.คะ Saiyon1
#4 โดย: สาว [IP: 49.237.216.xxx]
เมื่อ: 2017-07-09 13:54:51
อยากจะรับเด็กมาเลี้ยงสักคนคะไม่ทราบว่าต้องไปขอที่ใหนคะ
#5 โดย: เล็ก [IP: 223.24.50.xxx]
เมื่อ: 2017-07-30 09:17:38
อยากจะมอบเด็กให้ค่ะ ไม่พร้อมที่จะเลี้ยง ถานะอยากจน พ่อเด็กก็ไม่มีเลี้ยงไม่ไหวน้อง ผึ้งเกิดวันที่20/7/2560ค่ะ พร้อมโอน
#6 โดย: ทิพย์ [IP: 223.24.35.xxx]
เมื่อ: 2017-09-03 19:07:49
อยากได้เด็กอุปการะค่ะไอดี191sasriprapa
#7 โดย: หนิง [IP: 223.24.80.xxx]
เมื่อ: 2017-09-16 00:19:36
อยากมีลูก อยากอุปการะเด็ก
ติดต่อหน่อยค่ะ ไอดี ning888p

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 62,611