โครงการปลูกไผ่ในพื้นที่ 76 จังหวัดของประเทศไทย

โครงการปลูกไผ่เป็นโครงการที่ จะช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีชีวิตที่ดีในอนาคต  และช่วยลดภาวะโลกร้อน และผลิตผลที่ได้จากโครงการทำเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช่ในครัวเรือน หรือเป็นสินค้าส่งออกได้

Visitors: 81,504