ข้อมูลทั่วไป

สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษาอยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

งานหลักของมูลนิธิคือการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน ได้รับความรัก และได้เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป
 
ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ดูแลเด็กทั้งชายและหญิง จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 25 คน
 
เด็กในสถานสงเคราะห์ ถูกรับมาด้วยเงื่อนไขคือ
  1. กำพร้า (บิดา มารดา เสียชีวิต)
  2. ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้ปกครองดูแล
  3. ครอบครัวมีบุตรมากยากจน  
  4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ทราบแหล่งที่มา (บุคคลไร้รากเหง้า)
  5. เด็กที่อยู่นอกพื้นที่เขตบริการด้านการศึกษา
 
โรงเรียนคริสเตียนสงเคราะห์
เราได้เปิดโรงเรียนใหม่ตั้งแต่ปี 2561 สำหรับเด็กๆ มูลนิธิฯ  
 
ผู้บริหาร
 • ประธานกรรมการมูลนิธิฯ: นางสาวลาวัลย์  นิมิตกิตติคุณ
 
 

 


 • แม่ลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ
  จุดเริ่มของที่นี่ เริ่มต้นจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยสูญเสียทุกอย่าง สิ้นหวัง และตั้งใจที่จะจบชีวิตตนเองลงโดยการฆ่าตัวตาย "อดีตข้าพเจ้าเคยเป็นข้าราชการครู และอดีตก็เคยเป็นนักศึกษ...

 • DSC_0206_2.jpg
  วิสัยทัศน์ของสถานสงเคราะห์ คือการสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาที่จะเป็นคนดีและทำสิ่งที่ดีเพื่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง ...

 • IMG_0772.JPG
  ประวัติและความเป็นมาของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ประจำอยู่ในสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง มีเจ้าหน้าที่รวม 10 คน ทั้งอาสาสมัครต่างประเทศ และเรามีคนครู 15 คน ที่สอนเด็กในโรง...

 • Connected-People.jpg
  สถานสงเคราะห์ดำเนินงาน โดยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้ มูลนิธิโรงเรียนวัดดงมะดะ เพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย เครือข่ายนักศ...

 • documents.jpg
  การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์ และมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีิวิต
Visitors: 69,657