ข้อมูลทั่วไป

สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษาอยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

งานหลักของมูลนิธิคือการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน ได้รับความรัก และได้เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป
 
ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ดูแลเด็กทั้งชายและหญิง จำนวนทั้งสิ้น 146 คน ระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 16 คน
 
เด็กในสถานสงเคราะห์ ถูกรับมาด้วยเงื่อนไขคือ
  1. กำพร้า (บิดา มารดา เสียชีวิต)
  2. ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้ปกครองดูแล
  3. ครอบครัวมีบุตรมากยากจน  
  4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ทราบแหล่งที่มา (บุคคลไร้รากเหง้า)
  5. เด็กที่อยู่นอกพื้นที่เขตบริการด้านการศึกษา
 
สถานสงเคราะห์เปิดเป็น 2 สาขา
 
ผู้บริหาร
 • ประธานกรรมการมูลนิธิฯ: นางสาวลาวัลย์  นิมิตกิตติคุณ
 • ผู้บริหารสถานสงเคราะห์: นางทิวาพร   อาซอง
 
 วีดีโอแนะนำมูลนิธิ

 


 • แม่ลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ
  จุดเริ่มของที่นี่ เริ่มต้นจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยสูญเสียทุกอย่าง สิ้นหวัง และตั้งใจที่จะจบชีวิตตนเองลงโดยการฆ่าตัวตาย "อดีตข้าพเจ้าเคยเป็นข้าราชการครู และอดีตก็เคยเป็นนักศึกษ...

 • DSC_0206_2.jpg
  วิสัยทัศน์ของสถานสงเคราะห์ คือการสร้างคนเพื่อคนจะสร้างชาติ บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาที่จะเป็นคนดีและทำสิ่งที่ดีเพื่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง ...

 • IMG_0772.JPG
  ประวัติและความเป็นมาของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ประจำอยู่ในสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง มีเจ้าหน้าที่รวม 14 คน ทั้งอาสาสมัครต่างประเทศ ทุกคนได้นำเสนอมุมมองความคิดและพื้นฐ...

 • Connected-People.jpg
  สถานสงเคราะห์ดำเนินงาน โดยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โรงเรียบ้า...

 • documents.jpg
  การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์ และมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีิวิต
Visitors: 63,626