ข้อมูลทั่วไป

 สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต  อยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ ประโยชน์ และเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร 

งานหลักของมูลนิธิคือการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับปัจจัยพื้นฐาน ได้รับความรัก และได้เห็นคุณค่าตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไป
 
ปัจจุบันสถานสงเคราะห์และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต ดูแลเด็กทั้งชายและหญิง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน มีระดับชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย มีครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 25 คน
 
เด็กในสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต รับมาด้วยเงื่อนไขคือ
  1. กำพร้า (บิดา มารดา เสียชีวิต)
  2. ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้ปกครองดูแล
  3. ครอบครัวมีบุตรมากยากจน  
  4. เด็กที่ถูกทอดทิ้งโดยไม่ทราบแหล่งที่มา (บุคคลไร้รากเหง้า)
  5. เด็กที่อยู่นอกพื้นที่เขตบริการด้านการศึกษา
 
โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต
เราได้เปิดโรงเรียนใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561 เพื่อช่วยเหลือเด็กในสถานสงเคราะห์ ของมูลนิธิฯ และเด็กด้อยโอกาสทั่วไป ให้ได้เรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  เด็กทุกคนมีพื้นฐานชีวิตใกล้เคียงกัน ได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
โดยอยู่ภายใต้การบริหารงาน กลุ่มการศึกษา ของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต
  •  นางสาวลาวัลย์  นิมิตกิตติคุณ  ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
 
 

 

Visitors: 99,303