โครงการที่ต้องการงบ

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  มีงานหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  และมีคุณธรรมสู่สังคม  โดยมีอนุกรรมฝ่ายงานต่างๆภายใต้วัตถุประสงค์  จำนวน 15 กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานมีโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมในรูปแบบเครือข่ายภาคี  อย่างกว้างขวาง  ด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม  และมีหัวใจที่ปรารถนาจะให้ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือสังคม  ให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลง  

เราไม่หยุดที่จะคิดหาทางในการพัฒนา  แม้มีความจำกัดแต่เราใช้หลักคิดในการทำงานที่อยู่เหนือความจำกัด  จึงไม่มีอะไรกำจัดเราให้อยู่ในความจำกัดได้  เราเห็นความเป็นไปได้ท่ามกลางความจำกัด  และมีความเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้  เราจะไม่ล้มเหลวหากเราไม่ล้มเลิก    จึงเป็นที่มาของโครงการมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้มูลนิธิฯ นี้  

จึงขอให้ผู้ที่มีนิมิตเดียวกันในการพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัดมาร่วมกันคิดร่วมกันทำ  หรือให้การสนับสนุนโครงการต่างๆภายใต้มูลนิธินี้  

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาศึกษาและให้คำแนะนำ  และให้การสนับสนุนได้  ทุกทาง  ทั้งองค์ความรู้  ประสบการณ์  วิธิการ  บุคลากร  หรืองบประมาณ  ตามกำลังความสามารถ  และมาเป็นภาคีเครือข่ายส่วนหนึ่งในการพัฒนา  ร่วมด้วยช่วยกัน  ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน เวปไซด์นี้  งบประมาณทั้ง 15 กลุ่มงาน ทุกโครงการรวมทั้งสิ้น  122,217  ล้านบาท ขอขอบพระคุณ                                                                                      ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราตลอด 22 ปีที่มา  

                                                                                                                                   ขอพระเจ้า ทรงโปรดอวยพรทุกท่าน


 
Visitors: 69,658