โครงการที่ต้องการงบ

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  มีงานหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  และมีคุณธรรมสู่สังคม  โดยมีอนุกรรมฝ่ายงานต่างๆภายใต้วัตถุประสงค์  จำนวน 15 กลุ่มงาน ทุกกลุ่มงานมีโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมในรูปแบบเครือข่ายภาคี  อย่างกว้างขวาง  ด้วยบุคลากรที่มีคุณธรรม  และมีหัวใจที่ปรารถนาจะให้ทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือสังคม  ให้สูงขึ้นทางเดียวไม่ใช่ต่ำลง  

เราไม่หยุดที่จะคิดหาทางในการพัฒนา  แม้มีความจำกัดแต่เราใช้หลักคิดในการทำงานที่อยู่เหนือความจำกัด  จึงไม่มีอะไรกำจัดเราให้อยู่ในความจำกัดได้  เราเห็นความเป็นไปได้ท่ามกลางความจำกัด  และมีความเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปได้  เราจะไม่ล้มเหลวหากเราไม่ล้มเลิก    จึงเป็นที่มาของโครงการมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้มูลนิธิฯ นี้  

จึงขอให้ผู้ที่มีนิมิตเดียวกันในการพัฒนาที่ไร้ขีดจำกัดมาร่วมกันคิดร่วมกันทำ  หรือให้การสนับสนุนโครงการต่างๆภายใต้มูลนิธินี้  

ขอเชิญทุกท่านเข้ามาศึกษาและให้คำแนะนำ  และให้การสนับสนุนได้  ทุกทาง  ทั้งองค์ความรู้  ประสบการณ์  วิธิการ  บุคลากร  หรืองบประมาณ  ตามกำลังความสามารถ  และมาเป็นภาคีเครือข่ายส่วนหนึ่งในการพัฒนา  ร่วมด้วยช่วยกัน  ตามช่องทางที่กำหนดไว้ใน เวปไซด์นี้ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราตลอด 22 ปีที่มา  

ขอพระเจ้า ทรงโปรดอวยพรทุกท่าน


 

 • pic02.jpg
  โครงการเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการค่าโรงเรือน - 28,000 บาทค่าตัวไก่ - 12,000 บาทค่าอาหารไก่ (ครั้งแรก) -...

 • IMG_6876.jpg
  โครงการที่ 1 - โครงการห้องสมุดโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ งบประมาณรวม - 40,000 บาทโครงการที่ 2 - โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโถคของโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ งบประมาณรวม ...

 • IMG_6858.jpg
  โครงการสร้างห้องเรียนอนุบาล ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 68คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรม...

 • 8535gb13.gif
  1. ระบบน้ำเพื่อการเกษตร - 5,000 บาท2. วัสะดุอุปกรณ์การเกษตร - 4,000 บาท 3. เมล็ดพันธุ์ผัก - 2,000 บาท4. โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ - 28,000 บาทรวม 39,000 บาท
Visitors: 99,301