เป้าหมาย และวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์  คือสร้างคนสร้างชาติ สร้างอนาคต บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ปรารถนาที่จะเป็นคนดีและทำสิ่งที่ดีเพื่อตนเองสังคมชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง   แต่เนื่องจากขาดโอกาสจึงไม่สามารถทำสิ่งดีที่ต้องการทำได้  

สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา  มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต   มีนิมิตในการที่จะให้โอกาสแก่ผู้ที่เลือกเกิดไม่ได้ให้ได้รับโอกาสที่จะเลือกทำดีได้   ด้วยหัวใจที่เห็นคุณค่าทุกชีวิต  ด้วยการให้ความรักที่ยิ่งใหญ่  ด้วยการให้อภัยเสมอ  ด้วยการให้โอกาสทุกเวลา  ด้วยการให้การช่วยเหลือในทุกสถานการณ์  เพื่อการเกิดผลดีในทุกทาง  บนความคาดหวังคือ  เพื่อเด็กน้อยที่ด้อยโอกาสจะมีส่วนในการที่ยิ่งใหญ่  คือเป็นผู้นำคุณธรรม  นำการดี  ผ่านลักษณะชีวิต  สู่สังคม  มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตเพื่ออนาคต เห็นคุณค่าชีวิต ไม่เห็นแก่ตัว  มีจิตอาสาและมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น  เป็นคนที่ถูกสร้างให้รู้จักความดีแท้   ความงามแท้  และความจริงแท้เป็นอารยะชน  และมีส่วนสร้างสังคมอารยะให้เกิดขึ้นในสังคมไทย   เพื่อชาติบ้านเมืองจะเป็นที่รู้จักในทางที่ดีต่อสังคมโลก   และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย  มีศักดิ์ศรี   มีเกียรติ   เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก  และเป็นผู้ให้สิ่งดีแก่ผู้อื่นต่อไป

เรามีความคาดหวังที่จะเห็นเด็กที่จบจากเราไป ไม่เพียงแต่จะเป็นพลเมืองที่ดีเท่านั้น แต่ยังต้องนำกระแสการเป็นคนดี เป็นแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีอุดมการที่เห็นแก่ส่วนรวม ซื่อสัตย์ รักชาติ บ้านเมือง รักคนในชาติ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไป


 • 892960_444461762300172_580829778_o.jpg
  สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา และโรงเรียนคริสต์เตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิต อยู่ภายใต้มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณ ประ...

 • แม่ลาวัลย์ นิมิตกิตติคุณ
  จุดเริ่มของที่นี่ เริ่มต้นจากผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยสูญเสียทุกอย่าง สิ้นหวัง และตั้งใจที่จะจบชีวิตตนเองลงโดยการฆ่าตัวตาย "อดีตข้าพเจ้าเคยเป็นข้าราชการครู และอดีตก็เคยเป็นนักศึกษ...

 • IMG_0772.JPG
  ประวัติและความเป็นมาของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ประจำอยู่ในสถานสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มี ครู และเจ้าหน้าที่รวม 25 คน ทั้งอาสาสมัครต่างประเทศ ที่สอนเด็กในโ...

 • Connected-People.jpg
  สถานสงเคราะห์ดำเนินงาน โดยได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้ มูลนิธิโรงเรียนวัดดงมะดะ เพื่อการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า เชียงราย เครือข่ายนักศ...

 • documents.jpg
  การจดทะเบียนของสถานสงเคราะห์ และมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีิวิต
Visitors: 99,302