งบกลุ่มงานนอกงบประมาณ

 


งานนอกงบประมาณ

นอกจากงบประมาณที่ได้มีการวางแผนไว้สำหรับทุกภาระกิจมูลนิธิฯแล้ว  มูลนิธิฯ  ยังมีงานที่เป็นงานที่เกิดขึ้นนอกงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้  จึงมีกลุ่มงานนี้รองรับเพื่อเข้ามาบริหารจัดการ  และนำเสนอเพื่อการพิจารณาอนุมัติโครงการนอกประมาณ ที่เกิดขึ้นในทุกส่วนงานและทุกเครือข่าย  ทั้งรายรับ  รายจ่าย  นอกงบประมาณ  จึงมีอนุกรรมการส่วนนี้เข้ามารับผิดชอบและสรุปเสนอรายงานแก่คณะกรรมการมุลนิธิฯ ทุกๆครึ่งปี  และสรุปเมื่อสิ้นปี  เพื่อรายงานผลต่อสำนักงานบัญชี  เพื่อรับรองรายงานงบดุลบัญชีของมูลนิธิฯ  ต่อไป

มูลนิธิจึงต้องการ  การสนับสนุนโครงการนอกงบประมาณของมูลนิธิฯ ซึ่งตลอดทั้งปี  ทุกๆเครือข่าย ทุกส่วนงานจะมีโครงการนอกงบประมาณเกิดขึ้นในภาระกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กร   และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่าน

งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
37.92  ล้านบาท 126.4  ล้านบาท 164.32  ล้านบาท
     
 
Visitors: 54,701