งบกลุ่มงานการสื่อสารสาธารณะ"สื่อสาธารณะ" คือ สื่อที่ทำหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ "ความเป็นจริง" ให้ "ประชาชนส่วนรวม" ได้รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเหตุการณ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสิทธิของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึ่ง "สื่อสาธารณะ" นั้น จะต้องดำรงตนเป็นกลาง มุ่งทำหน้าที่นั้นด้วย  ความรับผิดชอบต่อสังคม  รวมถึงการประชาสัมพันธ์การทำงานของมูลนิธิฯ เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงภาระกิจ  และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมร่วมกัน  

  เพื่อจัดตั้งระบบการสื่อสารสาธารณะ  และการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  เช่นการจัดตั้งสถานีวิทยุ  โทรทัศน์  เพื่อการสื่อสารสาธารณะ  

ส่วนนี้จึงต้องการการสนับสนุนจากท่าน  ในด้านงบประมาณ  องค์ความรู้และประสบการณ์  และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา  และขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
168.6648  ล้านบาท 562.216  ล้านบาท 730.8808  ล้านบาท
     
 
Visitors: 54,701