งบกลุ่มงานบริการสาธารณสุข


งานด้านสาธารณสุข  เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิ์ ที่ให้การดูแลสุขภาพ ในระบบสาธารณสุข รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพโดยใช้เงื่อนไขของชุมชนเป็นสำคัญ

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  มีบุคลากรทางการแพทย์  และออกบริการให้แก่ชุมชนในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ในพื้นที่ชุมชนด้อยโอกาส  หรือในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายการสงเคราะห์  มีผู้คนมากมายที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพผ่านการทำงานตามวัตถุประสงค์  ของมูลนิธินี้

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเครืองมืออุปกรณ์  และวัสดุ  ทางการแพทย์  รวมถึงยารักษาโรคบางอย่างที่ต้องจัดหามาบริการแก่ผู้รับบริการ  และค่าการดำเนินการในกิจกรรมการบริการด้านสาธารณสุขนี้

จึงขอรับการสนับสนุนจากท่านตามภาระใจ  ในรูปแบบของการเงิน  องค์ความรู้  หรือการเข้ามาเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์  เพื่อการดำเนินการให้บริการ  และสามารถติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางที่กำหนดให้ตามเวปไซด์นี้   และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนภารกิจนี้ด้วยดีเสมอมา และขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่าน  

งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
63.516  ล้านบาท 211.720  ล้านบาท 275.236  ล้านบาท
     
 
Visitors: 54,701