งบกลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

             มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้น มีชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของธรรมชาติ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงอยู่ในวิสัยที่ธรรมชาติสามารถปรับดุลย์ของตัวเองได้ 
กาลเวลาผ่านมาจนกระทั้งถึงระยะเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมา (ระยะสิบปี) ซึ่งเรียกกันว่า "ทศวรรษแห่งการพัฒนา" นั้น ปรากฎว่าได้เกิดมีปัญหารุนแรงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในบางส่วนของโลกและปัญหาดังกล่าวนี้ ก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  มีภาระกิจในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของการฟื้นฟูวัฎจักรของชีวิต  ให้เอื้อต่อการมีชีวิตอยู่ ด้วยหลักคิดที่ว่า  ชีวิตเริ่มต้นมาจากดิน  และดินดีคือดินที่มีสิ่งปกคลุม  ดินที่มีสิ่งปกคุมคือดินที่มีชีวิต  ดินที่มีชีวิตคิอดินที่มีพลัง  พลังของแผ่นดินคือชีวิตในดิน  ภูมิพล  คือพลังของแผ่นดิน  

มูลนิธิฯ  มีพันธกิจในเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกด้าน  และต้องการการสนับสนุนจากท่าน  ทั้งด้านการเงินงบประมาณ  และองค์ความรู้  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในวันเวลาที่ผ่านมา ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกท่าน

งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
11,091.870  ล้านบาท 36,972.9  ล้านบาท 48,064.77  ล้านบาท
     
 

Visitors: 54,701