งบกลุ่มงานผู้พิการ - ผู้ด้อยโอกาส

 

กลุ่มงานผู้พิการ - ผู้ด้อยโอกาส

กลุ่มงานภายใต้วัตถุประสงค์นี้  เรามีกลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯเครือข่ายองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 170 คน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย  น่าน  และแม่ฮ่องสอน  มูลนิธิฯ  ได้ดำเนินการร่วมกับชมรมผู้พิการ  และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ต้องการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานด้านต่อไปนี้  คือ 


 
- การสร้างที่พักอาศัยเพื่อการสงเคราะห์  ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  
  - เงินทุนสงเคราะห์ แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส
  - ส่งเสริมอาชีพ แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส
 

- สงเคราะห์ ช่วยเหลือที่พักอาศัยแก่ผู้พิการ   และด้อยโอกาส

  - สงเคราะห์ครอบครัวที่ยากลำบาก
  - เงินสวัสดิการ เพื่ออาสาสมัครที่ช่วยเหลือผู้พิการและด้อยโอกาส
 

มูลนิธิขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา   ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่านค่ะ   
   
   
งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
33.972  ล้านบาท 113.24  ล้านบาท 147.212  ล้านบาท
     
 
Visitors: 54,701