งบกลุ่มงานเครือข่ายองค์กร

มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต  มีเครือข่ายในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ  ได้มีการขยายงานเพื่อการพัฒนา งานตามวัตถุประสงค์  ที่สำเร็จเป็นแบบอย่างได้แล้ว  ไปยังเครือข่ายองค์กร ให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมไปในทุกพื้นที่  ดังนั้นมูลนิธิฯ  จึงเปิดรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากทั้งภาครัฐและเอกชน  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชนเครือข่าย  ให้มีส่วนในการร่วมทุนและร่วมงาน  เป็นเครือข่าย  องค์กร  ให้เกิดภาคีเพื่อการพัฒนาสังคม  

จึงขอเชิญชวนเครือข่ายองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันร่วมทุน  ร่วมงานเพื่อการพัฒนา  ตามวัตถุประสงค์ได้ในช่องทางการสนับสนุนที่กำหนดไว้และสื่อสารผ่านช่องทางสู่องค์กรอื่นๆ  ต่อไป

งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
99.972  ล้านบาท 333.240  ล้านบาท 433.212  ล้านบาท
     
 
Visitors: 54,701