งบกลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม

กลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม  มี วัตถุประสงค์คือ

จัดตั้งสถานศึกษา ,สนับสนุนการศึกษา ,แนะแนวการศึกษา ,บริการการศึกษา ,ศิกษาสงเคราะห์  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับองค์กรการศึกษา  ทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อให้โอกาสทางด้านการศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคม  โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นรากฐานของชีวิตมนุษย์  มูลนิธิฯ  ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์นี้  ในการจัดการศึกาาทุกระดับ  ทั้งก่อนประถมวัย ประถมวัย  อาชีวะศึกษา  และอุดมศึกษา

มูลนิธิฯ  จึงต้องการ การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการทำงานร่วมกัน  ทั้งในด้านองค์ความรู้  บุคลากร  อาสาสมัคร  และงบประมาณ  ทุกระดับตามรายละเอียดในแต่ละกลุ่มงานภายใต้วัตถุประสงค์นี้  

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในเวลาที่ผ่านมา  และขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน


งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
16,533.9  ล้านบาท 55,113  ล้านบาท 71,646.9  ล้านบาท
     
 
Visitors: 54,701