งบกลุ่มงานศาสนาเพื่อพัฒนาสังคม

 

กลุ่มงานศาสนา

        มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน 

ด้านศาสนสถาน ศาสนิกชน และศาสนพิธี ของทุกศาสนา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่สาสนิกชน ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขในการอยู่ร่วมกัน ตามหลักธรรมคำสอนในทุกความเชื่อ ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรพัฒนาอื่น ในพื้นที่ 18 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดปีงบประมาณ และมีโครงการภายใต้กลุ่มงานนี้  

ซึ่งมูลนิมิตใหม่เพื่อชีวิต  ต้องการการสนับสนุนจากท่านในการทำงานตามวัตถุประสงค์ในกลุ่มงานนี้  เพื่อการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม  หากท่านมีภาระใจในการพัฒนาสังคมผ่านการพัฒนาคนในด้านนี้  สามารถให้การสนับสนุนผ่านช่องทางในเวปไซด์นี้    และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุน  ด้วยดีเสมอมา  ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน


โครงการภายใต้ กลุ่มงานด้านศาสนา

ชื่อโครงการ งบประมาณ
โครงการศาสนสถาน 164  ล้านบาท
ศาสนกิจ - พิธี 3.12  ล้านบาท
ศาสนิกชน - อบรมจริยธรรม 1.5  ล้านบาท
สมาชิกสัมพันธ์ 1.5  ล้านบาท
   
รวม :  170.12  ล้านบาท
 

  • china_church.jpg
    โครงการ Mega Church มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ด้านศาสนสถาน ศาสนิกชน และศาสนพิธี ของทุกศาสนา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่สาสนิกชน ให้สามารถดำเนินชีวิตอย...
Visitors: 54,701