งบกลุ่มงานบริหาร มูลนิธิฯ

งานภายใต้ กลุ่มงานสำนักบริหารงาน มูลนิธิ 
       1.งานนโยบายและแผน  
  2.งานพัฒนาบุคลากร 
  3.งานงบประมาณ
  4.งานพิจารณาโครงการ
  5.ค่าบริการรายเดือน
  6.ค่าเงินเดือนสวัสดิการเจ้าหน้าที่
  7.งานสำนักงานกลุ่มงานบริหาร
  8.งานรับรองและการประชุม
  9.ค่าธรรมเนียมการบริการ
   
งบประมาณกลุ่มงาน    
งบบริหาร งบดำเนินการ รวมงบกลุ่มงาน
68,864,573  บาท 229,548,575 บาท 298,413,148 บาท
     
 

 • Planning.jpg
  รายการ งบประมาณ เบี้ยประชุม การติดต่อประสานงาน กิจกรรมการทำแผนและนโยบาย 14,920,658 บาท

 • การวางแผนพัฒนาบุคลากร-HRMI_01.jpg
  งานพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยมีการ จัดอบรม การสัมณาบุคลากร การศึกษาดูงาน มีบุคลากร ในมูลนิธิทั้งหมด 115 คน รายการ งบประมาณที่ต้องการทั้งปี ...

 • Planning and Budget Header.jpg
  งานงบประมาณ ดำเนินการจัดหา และ จัดการงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ ของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต รายการ งบประมาณที่ต้องการ การจัดหางบประมาณ การจัดการงบประมาณ รวม :...

 • ob_9099ee_pm2triangle.jpg
  งานพิจารณาโครงการ พิจารณากลั่นกรองโครงการของมูลนิธิฯ โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รายการ งบประมาณที่ต้องการ 1.โครงการซื้อที่ดินสร้างอาคารสิ่งปลูก สร้างของสถานส...

 • iPuzzle-pieces.jpg
  ค่าบริการรายเดือน ค่าใช้จ่าย ค่าน้ำ ค่าไฟ อินเตอร์เน็ต และสิ่งจำเป็นรายเดือน รายการ งบประมาณที่ต้องการ 1.ค่าน้ำ 2.ค่าไฟ 3.ค่าโทรศัพท์ 4.อื่นๆ รวม : 29,841,315 ...

 • iPuzzle-pieces.jpg
  ค่าเงินเดือนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ เงินเดือนสำหรับ พนักงานทั้งองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ รวมทั้งองค์กร 348 คน รายการ งบประมาณที่ต้องการ ผู้บร...

 • Planning.jpg
  งานสำนักงานกลุ่มงานบริหาร การจัดซื้อและจัดทำ สื่อ อุปกรณ์ สำหรับสำนักงาน และการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของสำนักงาน ทุกสำนักงานสาขาของมูลนิธิ จำนวน 30 สาขา รายการ งบประมาณที่ต้องการ ...

 • concencus.jpg
  งานรับรองและการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เช่น อาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง การศึกษาดูงาน ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองวิทยากร รายการ งบประมาณที่ต้องการ การมาศึกษาดู...

 • Malaysia-GST.jpg
  ค่าธรรมเนียมการบริการ บริหารและจัดการ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ทั้งภาครัฐและภาค เอกชน รายการ งบประมาณที่ต้องการ รวม : 29,841,315 บาท
Visitors: 54,701