โครงการทำแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน


ที่มา

เนื่องจากสถานสงเคราะห์มีสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่สามารถนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสูงสุด

 ความต้องการ

ต้องการงบประมาณศึกษาดูงาน   จำนวน    19,000   บาท

ต้องการทำบ่อหมักก๊าช              จำนวน   125,000  บาท

ต้องการทำถุงเก็บก๊าช                จำนวน  125,000  บาท

ต้องการท่อส่งก๊าช                    จำนวน  120,000  บาท

ต้องการอุปกรณ์เตาก๊าชชีวภาพ    จำนวน  120,000  บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 509,000    บาท

มูลนิธิฯ ใคร่ขอการสนับสนุนจากท่าน  ทั้งด้านองค์ความรู้  บุคลากร  อาสาสมัครในการดำเนินโครงการ  รวมถึงงบประมาณในการดำเนินงาน  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน

 

 

 

 • Lecture-on-Operations-Management.jpg
  งานภายใต้ กลุ่มงานสำนักบริหารงาน มูลนิธิ 1.งานนโยบายและแผน 2.งานพัฒนาบุคลากร 3.งานงบประมาณ 4.งานพิจารณาโครงการ 5.ค่าบริการรายเดือน 6.ค่าเงินเดือนสวัสดิการเจ้าห...

 • 863573-topic-1427077044-0p.jpg
  กลุ่มงานศาสนา มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านศาสนสถาน ศาสนิกชน และศาสนพิธี ของทุกศาสนา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่สาสนิกชน ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใ...

 • cartoon-children-at-school.jpg
  กลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม มี วัตถุประสงค์คือ จัดตั้งสถานศึกษา ,สนับสนุนการศึกษา ,แนะแนวการศึกษา ,บริการการศึกษา ,ศิกษาสงเคราะห์ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับองค์กรการศึกษา ท...

 • Lecture-on-Operations-Management.jpg
  มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต มีเครือข่ายในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการขยายงานเพื่อการพัฒนา งานตามวัตถุประสงค์ ที่สำเร็จเป็นแบบอย่างได้แล้...

 • 451px-Handicapped_Accessible_sign.svg.png
  กลุ่มงานผู้พิการ - ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มงานภายใต้วัตถุประสงค์นี้ เรามีกลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯเครือข่ายองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 170 คน ...

 • 3826.jpg
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้...

 • 4325__19122006022947.jpg
  งานด้านสาธารณสุข เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิ์ ที่ให้การดูแลสุขภาพ ในระบบสาธารณสุข รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพโดยใช้เงื่อนไขของชุมชนเป็นสำคัญมูลนิธินิมิ...

 • communication-strategies.jpg
  "สื่อสาธารณะ" คือ สื่อที่ทำหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ "ความเป็นจริง" ให้ "ประชาชนส่วนรวม" ได้รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเหตุการณ์ซึ่งอาจจะส่ง...

 • 1274589_364759480323349_1835671548_o.jpg
  และะ กลุ่มงานสถานสงเคราะห์เป็นกลุ่มงานหลักของมูลนิธินิมตใหม่เพื่อชีวิต ที่เรามีวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือเด็ก 5 สถานภาพคือ 1. เด็กกำพร้าที่มาจากครอบครัวพ่อแม่ เสียชีวิ...

 • budgetcalculator.jpg
  งานนอกงบประมาณนอกจากงบประมาณที่ได้มีการวางแผนไว้สำหรับทุกภาระกิจมูลนิธิฯแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีงานที่เป็นงานที่เกิดขึ้นนอกงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ จึงมีกลุ่มงานนี้รองรับ...

 • IMG_6898.JPG
  โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลต่อจาก โครงการเกษตรในบ้าน ซึ่งได้เริ่มต้นและสำเร็จไปแล้ว ที่มา เนื่องจากทุกวันนี้สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายค่าเนื้อ และไข่ ในทุก ๆ มื้อ ดังนั้นจึงมีโครงการ...

 • IMG_6876.jpg
  ที่มา ปัจจุบันเราใช้ถนนเข้าออกร่วมกับสาธารณะซึ่งไม่สามารถปิดเปิดได้ตามเวลาเพราะเป็นของสาธารณะและยังไม่มีรั้วด้านหน้า ด้านข้าง รวมถึงป้ายที่ด้านหน้ารั้ว ความต้องการ ต้องการงบประมา...

 • IMG_6858.jpg
  ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ เปิดโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล มีการเรียนการสอนแบบโฮมสะคูลในระบบมอนแตสเซอรี่ (Home School by Montesery system ) มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 23 คน ที่เราดูแลเตรียมค...
Visitors: 54,701