โครงการทำแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน


ที่มา

เนื่องจากสถานสงเคราะห์มีสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่สามารถนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสูงสุด

 ความต้องการ

ต้องการงบประมาณศึกษาดูงาน   จำนวน    19,000   บาท

ต้องการทำบ่อหมักก๊าช              จำนวน   125,000  บาท

ต้องการทำถุงเก็บก๊าช                จำนวน  125,000  บาท

ต้องการท่อส่งก๊าช                    จำนวน  120,000  บาท

ต้องการอุปกรณ์เตาก๊าชชีวภาพ    จำนวน  120,000  บาท 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 509,000    บาท

มูลนิธิฯ ใคร่ขอการสนับสนุนจากท่าน  ทั้งด้านองค์ความรู้  บุคลากร  อาสาสมัครในการดำเนินโครงการ  รวมถึงงบประมาณในการดำเนินงาน  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน

 

 

 

  • IMG_6898.JPG
    โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลต่อจาก โครงการเกษตรในบ้าน ซึ่งได้เริ่มต้นและสำเร็จไปแล้ว ที่มา เนื่องจากทุกวันนี้สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายค่าเนื้อ และไข่ ในทุก ๆ มื้อ ดังนั้นจึงมีโครงการ...

  • IMG_6876.jpg
    ที่มา ปัจจุบันเราใช้ถนนเข้าออกร่วมกับสาธารณะซึ่งไม่สามารถปิดเปิดได้ตามเวลาเพราะเป็นของสาธารณะและยังไม่มีรั้วด้านหน้า ด้านข้าง รวมถึงป้ายที่ด้านหน้ารั้ว ความต้องการ ต้องการงบประมา...

  • IMG_6858.jpg
    ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ เปิดโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล มีการเรียนการสอนแบบโฮมสะคูลในระบบมอนแตสเซอรี่ (Home School by Montesery system ) มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 23 คน ที่เราดูแลเตรียมค...
Visitors: 62,611