สร้างอาคารอนุบาล


 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 45 คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรมการพัฒนา  และเป็นห้องพักนอนในเวลากลางวัน ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถที่จะจัดระเบียบและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้ความวัตถุประสงค์และความคาดหวังได้

 มูลนิธิฯ ต้องการที่จะพัฒนาอนุบาลดีขึ้น ที่จะมีอุปกอรสอนต่างๆ 

ถ้าท่านมีประสงค์ที่จะช่วยในด้านนี้ ขอส่งการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องนี้

 มูลนิธิจึงขอการสนับสนุนจากท่านในบุคลากร  อาสาสมัคร  องค์ความรู้  หรืองบประมาณดำเนินการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ  ด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 69,657