สร้างอาคารอนุบาล

โครงการสร้างห้องเรียนอนุบาล

 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 68 คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรมการพัฒนา  และเป็นห้องพักนอนในเวลากลางวัน ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถที่จะจัดระเบียบและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้ความวัตถุประสงค์และความคาดหวังได้

 มูลนิธิฯ ต้องการที่จะพัฒนาอนุบาลดีขึ้น ที่จะมีอุปกรณ์การเรียนสอนต่างๆ 

ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะช่วยในด้านนี้ ขอส่งการสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องนี้

 มูลนิธิจึงขอการสนับสนุนจากท่านในบุคลากร  อาสาสมัคร  องค์ความรู้  หรืองบประมาณดำเนินการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ  ด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


  • pic02.jpg
    โครงการเลี้ยงไก่และเลี้ยงปลา เพื่อสนับสนุนอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการค่าโรงเรือน - 28,000 บาทค่าตัวไก่ - 12,000 บาทค่าอาหารไก่ (ครั้งแรก) -...

  • IMG_6876.jpg
    โครงการที่ 1 - โครงการห้องสมุดโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ งบประมาณรวม - 40,000 บาทโครงการที่ 2 - โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโถคของโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์ งบประมาณรวม ...

  • 8535gb13.gif
    1. ระบบน้ำเพื่อการเกษตร - 5,000 บาท2. วัสะดุอุปกรณ์การเกษตร - 4,000 บาท 3. เมล็ดพันธุ์ผัก - 2,000 บาท4. โรงเรือนเก็บอุปกรณ์ - 28,000 บาทรวม 39,000 บาท
Visitors: 99,306