สร้างอาคารอนุบาล

 

 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ เปิดโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล มีการเรียนการสอนแบบโฮมสะคูลในระบบมอนแตสเซอรี่  (Home School by Montesery system ) มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 23 คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรมการพัฒนา  และเป็นห้องพักนอนในเวลากลางวัน ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถที่จะจัดระเบียบและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้ความวัตถุประสงค์และความคาดหวังได้

 มูลนิธิฯ ต้องการซื้อที่ที่ดิน เพื่อโครงการสร้างอาคารอนุบาลเพื่อการพัฒนาและขยายการให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     งบประมาณในการซื้อที่ดิน สร้างอาคารอนุบาลตามแบบที่กำหนดคือ  24,800,000  บาท ซึ่งสามารถดูแลเด็กในระดับอนุบาลได้จำนวน  130-140 คนอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถม และสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน  ต่อไป 

งบประมาณ 24,800,000 บาท

 มูลนิธิจึงขอการสนับสนุนจากท่านในบุคลากร  อาสาสมัคร  องค์ความรู้  หรืองบประมาณดำเนินการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ  ด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


 • Lecture-on-Operations-Management.jpg
  งานภายใต้ กลุ่มงานสำนักบริหารงาน มูลนิธิ 1.งานนโยบายและแผน 2.งานพัฒนาบุคลากร 3.งานงบประมาณ 4.งานพิจารณาโครงการ 5.ค่าบริการรายเดือน 6.ค่าเงินเดือนสวัสดิการเจ้าห...

 • 863573-topic-1427077044-0p.jpg
  กลุ่มงานศาสนา มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนด้านศาสนสถาน ศาสนิกชน และศาสนพิธี ของทุกศาสนา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่สาสนิกชน ให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ใ...

 • cartoon-children-at-school.jpg
  กลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม มี วัตถุประสงค์คือ จัดตั้งสถานศึกษา ,สนับสนุนการศึกษา ,แนะแนวการศึกษา ,บริการการศึกษา ,ศิกษาสงเคราะห์ การศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับองค์กรการศึกษา ท...

 • Lecture-on-Operations-Management.jpg
  มูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิต มีเครือข่ายในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการขยายงานเพื่อการพัฒนา งานตามวัตถุประสงค์ ที่สำเร็จเป็นแบบอย่างได้แล้...

 • 451px-Handicapped_Accessible_sign.svg.png
  กลุ่มงานผู้พิการ - ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มงานภายใต้วัตถุประสงค์นี้ เรามีกลุ่มเป้าหมายผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิฯเครือข่ายองค์กร จำนวนทั้งสิ้น 170 คน ...

 • 3826.jpg
  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างแนบแน่นในอดีตปัญหาเรื่องความสมดุลย์ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไม่เกิดขึ้นมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากผู้คนในยุคต้น ๆ นั้...

 • 4325__19122006022947.jpg
  งานด้านสาธารณสุข เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งของมูลนิธิ์ ที่ให้การดูแลสุขภาพ ในระบบสาธารณสุข รูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น การจัดการทรัพยากรทางสุขภาพโดยใช้เงื่อนไขของชุมชนเป็นสำคัญมูลนิธินิมิ...

 • communication-strategies.jpg
  "สื่อสาธารณะ" คือ สื่อที่ทำหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ "ความเป็นจริง" ให้ "ประชาชนส่วนรวม" ได้รับรู้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงเหตุการณ์ซึ่งอาจจะส่ง...

 • 1274589_364759480323349_1835671548_o.jpg
  และะ กลุ่มงานสถานสงเคราะห์เป็นกลุ่มงานหลักของมูลนิธินิมตใหม่เพื่อชีวิต ที่เรามีวิสัยทัศน์ในการช่วยเหลือเด็ก 5 สถานภาพคือ 1. เด็กกำพร้าที่มาจากครอบครัวพ่อแม่ เสียชีวิ...

 • budgetcalculator.jpg
  งานนอกงบประมาณนอกจากงบประมาณที่ได้มีการวางแผนไว้สำหรับทุกภาระกิจมูลนิธิฯแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีงานที่เป็นงานที่เกิดขึ้นนอกงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ จึงมีกลุ่มงานนี้รองรับ...

 • IMG_6898.JPG
  โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลต่อจาก โครงการเกษตรในบ้าน ซึ่งได้เริ่มต้นและสำเร็จไปแล้ว ที่มา เนื่องจากทุกวันนี้สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายค่าเนื้อ และไข่ ในทุก ๆ มื้อ ดังนั้นจึงมีโครงการ...

 • IMG_6876.jpg
  ที่มา ปัจจุบันเราใช้ถนนเข้าออกร่วมกับสาธารณะซึ่งไม่สามารถปิดเปิดได้ตามเวลาเพราะเป็นของสาธารณะและยังไม่มีรั้วด้านหน้า ด้านข้าง รวมถึงป้ายที่ด้านหน้ารั้ว ความต้องการ ต้องการงบประมา...

 • 8535gb13.gif
  ที่มา เนื่องจากสถานสงเคราะห์มีสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่สามารถนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเก...
Visitors: 54,701