สร้างอาคารอนุบาล

 

 ปัจจุบันสถานสงเคราะห์ฯ เปิดโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล มีการเรียนการสอนแบบโฮมสะคูลในระบบมอนแตสเซอรี่  (Home School by Montesery system ) มีเด็กระดับอนุบาลจำนวน 23 คน ที่เราดูแลเตรียมความพร้อม อายุตั้งแต่ แรกเกิด ถึง 5 ขวบ โดยใช้อาคารที่พักเป็นห้องเรียน ห้องทำกิจกรรมการพัฒนา  และเป็นห้องพักนอนในเวลากลางวัน ซึ่งสภาพที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถที่จะจัดระเบียบและพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้ความวัตถุประสงค์และความคาดหวังได้

 มูลนิธิฯ ต้องการซื้อที่ที่ดิน เพื่อโครงการสร้างอาคารอนุบาลเพื่อการพัฒนาและขยายการให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     งบประมาณในการซื้อที่ดิน สร้างอาคารอนุบาลตามแบบที่กำหนดคือ  800,000  บาท ซึ่งสามารถดูแลเด็กในระดับอนุบาลได้จำนวน  130-140 คนอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับประถม และสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน  ต่อไป 

งบประมาณ 800,000 บาท

 มูลนิธิจึงขอการสนับสนุนจากท่านในบุคลากร  อาสาสมัคร  องค์ความรู้  หรืองบประมาณดำเนินการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ  ด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรทุกท่าน 

 

 

ชื่อผู้ตอบ:


  • IMG_6898.JPG
    โครงการนี้เป็นโครงการขยายผลต่อจาก โครงการเกษตรในบ้าน ซึ่งได้เริ่มต้นและสำเร็จไปแล้ว ที่มา เนื่องจากทุกวันนี้สถานสงเคราะห์ต้องจ่ายค่าเนื้อ และไข่ ในทุก ๆ มื้อ ดังนั้นจึงมีโครงการ...

  • IMG_6876.jpg
    ที่มา ปัจจุบันเราใช้ถนนเข้าออกร่วมกับสาธารณะซึ่งไม่สามารถปิดเปิดได้ตามเวลาเพราะเป็นของสาธารณะและยังไม่มีรั้วด้านหน้า ด้านข้าง รวมถึงป้ายที่ด้านหน้ารั้ว ความต้องการ ต้องการงบประมา...

  • 8535gb13.gif
    ที่มา เนื่องจากสถานสงเคราะห์มีสิ่งปฏิกูลเหลือใช้ที่สามารถนำมาหมักทำแก๊สชีวภาพที่สามารถนำมาใช้ในครัวเรือนเพื่อการเรียนรู้และเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินการสงเคราะห์ให้เกิดประโยชน์และเก...
Visitors: 62,611